Power lady, månadens babe och den otrolige Hulken

I Athletic Centers blogg presenteras en uppsats som låg till grund för en kandidatexamen: ”Jag gjorde en undersökning på tidningen B&K Sports Magazine/BODY under en 20-års period, 1984-2004, där jag jämförde hur man representerade män och kvinnor. Både skillnader och likheter var intressant för mig.”

Ett utlyft stycke ur uppsatsen som länkas i stycket ovan:

”Jag anser att främst de nyare numren visar upp en ny typ av representation av bodybuilders som inte lätt kan bedömas utifrån de traditionella föreställningarna av man och kvinna. A och B flyter alltmer ihop och därför skulle B&K kunna ses som en bärare av ett modernare sätt att se på man och kvinna. Att disciplinera sin kropp och ha stark viljestyrka är några av de attribut som Mosses maskulina stereotyp har, men likväl är detta attribut som både män och kvinnor som representeras i B&K besitter. Vi kan därför tala om ett helt nytt könssammanhang.”