Insulin motverkar nedbrytning

Kopplingen mellan insulin och muskelproteinsyntes är inte helt klarlagd.

En studie har därför genomförts för att redogöra hur insulintillförsel påverkar musklerna, med eller utan tillförsel av grenade aminosyror (BCAA). Resultaten visade att BCAA stimulerade muskelproteinsyntesen, men inte insulin. Insulin motverkade dock muskelnedbrytningen, men oberoende av BCAA. Detta är ytterligare en studie som pekar på att insulin i sig själv inte stimulerar
musklernas tillväxt, men det hindrar dem från att brytas ned.